ناشر منبع

null گزارشی از رویدادهای فناورانه برگزار شده در صندوق نوآوری و شکوفایی
  لینک دانلود فایل

یکی از الزامات شــکل‌گیری و تقویت «زیســت بوم فناوری و نوآوری کشــور»، توســعه تعاملات بازیگران آن از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های بزرگ و واحدهای صنعتی، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، صندوق‌های پژوهش و فناوری، شتاب دهنده‌ها، مرا کز رشد و پارک‌های علم و فناوری، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و نهادهای دولتی و عمومی اســت.

در همین راســتا، صندوق نوآوری و شــکوفایی به‌ عنوان یکی از بازیگران زیســت‌بوم فناوری و نوآوری کشــور می‌کوشد تا از طریق برگزاری و میزبانی رویدادهای مختلف با تخصیص فضای مناســب، تعاملات خود را با ســایر بازیگران زیســت‌بوم تقویت کرده و مسیر شبکه‌سازی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز هموارتر نماید. 
گزارشــی کــه پیــش رو داریــد، رویدادهای برگزار شــده طی 20 گذشــته را معرفــی می‌کند. برخــی از این رویدادها توســط صندوق نوآوری و شکوفایی و برخی نیز توسط سایر بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری کشور برگزار شده است. 

 

رویدادهای تجاری‌سازی: طی یک سال گذشته، در مجمو ع 51 رویداد تجاری‌سازی، مشتمل بر رویدادهای شبکه سازی و تبادل فناوری، تجاری‌ســازی و ســرمایه‌گذاری و ارائه نیازهای فناورانه در صندوق نوآوری و شــکوفایی برگزار شده است. از این میان 18 رویداد توسط صندوق برگزار شده است و باقی رویدادها توسط صندوق میزبانی شده است. این رویدادها که با به انعقاد 4728میلیارد ریال تفاهمنامه و قرارداد مابین حضور بیش از 850 شرکت دانش‌بنیان برگزار شده است، مجموعا شرکت های دانش بنیان و مشتریان آنها انجامیده است. 

رویدادهای آموزشی- ترویجی: طی یک سال گذشته، در مجمو ع 71229 نفرساعت رویداد آموزشی ـ ترویجی مشتمل بر ســمینارها و کارگاه‌های آموزشــی، نشســت‌های توجیهی، کمپ‌ها و بوت کمپ‌ها و نشســت‌های انتقال تجربه در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شده است.

 جشــنواره‌ها و مجامــع: طــی یــک ســال گذشــته مجموعــا 19رویــداد از ایــن دســت، مشــتمل بــر جشــنواره ها و فروم‌هــا، رونمایی‌ها و نشست‌های توسعه همکاری در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شده است.