نمایش اسلایدر

نمایش اسلایدر

نمایش اسلایدر

ناشر منبع

اخبار صندوق

راه یک شرکت دانش بنیان به بازار کنیا باز شد

1400/10/20

حمایت از 2700 طرح فناورانه طی یکسال اخیر از سوی...

1400/10/19

پذیرش هیات تجاری و فناوری در حوزه ایمنی، امنیت...

1400/10/15
آرشیو

دانش بنیان‌ها توان رفع چالش‌های کشور در...

1400/11/4

ضریب نفوذ خدمات صندوق نوآوری در استان‌ها به 70...

1400/11/4

 حضور بانوان در سطوح عالی شرکت های دانش بنیان،...

1400/11/3
آرشیو

داستان ‌نوآوری: رقابتِ منطق و شانس!

1400/10/15

Series of Trainings IP for SME

1400/10/13

Start Advanced Course on Patent Drafting

1400/9/27
آرشیو

سلسله وبینارهای مالکیت فکری و تجاری‌سازی دوره...

1400/10/11

هجدهمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی با...

1400/9/29

هفدهمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی با...

1400/9/29
آرشیو