ناشر منبع

null مروری بر عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در توسعه بازار شرکت های دانش بنیان
  لینک دانلود فایل

توســعه اقتصاد دانش‌بنیان، تنها با حمایت مالی مســتقیم میســر نمی‌شــود و بهبود فضای کسب وکار و توسعه بازار شــرکت‌های دانش‌بنیــان از الزامــات ایــن امر اســت. صندوق نــوآوری و شــکوفایی در کنار تلاش بــرای تأمین مالی مســتقیم شــرکت‌های دانش‌بنیان با درک صحیحی از این موضوع، برنامه‌ریزی مفصلی را برای کمک به توســعه بــازار و خلــق فرصت‌هــای تجــاری جدیــد برای این شــرکت‌ها انجام داده اســت.

یکــی از محورهای اصلــی فعالیت صندوق نوآوری و شــکوفایی در این زمینه، فراهم نمودن بســتر حضور شــرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشــگاه‌های داخلی و خارجی، دائمی و اعزام یا پذیرش هیئت‌های تجاری است.


1. نمایشگاه‌های داخلی هــدف از حضــور در نمایشــگاه‌های داخلــی، ارائه دســتاوردها و توانمندی‌هــای فناورانه شــرکت‌های دانش‌بنیان، شناخت بازار هدف و تعامل با مشتریان بالقوه است. شرکت‌های دانش‌بنیان در برخی از نمایشگاه‌های بین‌المللی و معتبر داخلی به صورت مستقل و در برخی از نمایشگاه‌ها در قالب پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان حضور می‌یابند.


2. نمایشگاه‌های خارجی هــدف از حضــور در نمایشــگاه‌های خارجــی، آشــنایی بــا بازارهــای صادراتــی بالقوه، معرفــی و عرضه دســتاوردها و توانمندی‌هــای فناورانــه شــرکت‌های دانشبنیــان و تعامــل با مشــتریان بالقوه خارجی اســت. حضور شــرکت‌های دانش‌بنیان در برخی از نمایشــگاه‌های خارجی به‌صورت گروهی و در قالب پاویون شــرکت‌های دانش‌بنیان ایران است. در برخی از نمایشگاه‌ها نیز شرکت‌ها به‌صورت مستقل در غرفه اختصاصی خود حضور می‌یابند.


3. نمایشگاه‌های دائمی/ پایگاه‌های صادراتی منظــور از نمایشــگاه دائمــی، فضایــی ویــژه نمایــش و فــروش دســتاوردها، محصــولات یــا خدمــات شــرکت‌های دانش‌بنیان در ســایر کشورهاســت که حداقل به مدت یک ســال به طور پیوسته فعال باشد و حداقل محصولات یا خدمات 5 شرکت دانش‌بنیان در آن عرضه شود.


4. اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری اعزام هیئت تجاری به ســایر کشــورها در راســتای کمک به تجاری‌ســازی فناوری یا فروش خدمات و محصولات دانش‌بنیان انجام می‌شود و مشتمل بر آشنایی با ظرفیت‌ها، قوانین و مقررات تجاری کشورهای هدف، رفع موانع و مشــکالت صادرات، مذا کره با مشــتریان بالقوه، تبادل اطالعات فنی و تخصصی، شــرکت در رویدادهای تجاری، عرضــه دســتاوردهای فناورانــه و عقد قــرارداد فروش در بازارهای هدف اســت. پذیرش هیئت تجــاری خارجی نیز بــا هــدف توســعه بــازار محصــوالت، خدمــات و فناوری‌های شــرکت‌های ایرانــی از طریق حضــور تجــار، بازرگانان، ســرمایه‌گذاران، مســئولان دولتی یا نمایندگان شرکت‌های خصوصی سایر کشــورها در رویدادهای فناورانه، بازدید آنها از دستاوردهای فناورانه شرکتهای ایرانی و برگزاری نشست‌های تجاری انجام میشود.