ناشر منبع

null گردهمایی شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها در حوزه صنعت نفت و ارائه نیاز های فناورانه
09:30

گردهمایی شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها در حوزه صنعت نفت و ارائه نیاز های فناورانه