شبکه کارگزاران

شبکه کارگزاران

 

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با استفاده از شبکه کارگزاری خود اقدام به ارایه خدمات مشاوره می کند. برای آشنایی با کارگزاران مشاوره صندوق نوآوری و شکوفایی بر روی نام شرکت کلیک کنید.