ناشر منبع

null وبینار کمپ شنبه‌های IP
09:48

وبینار کمپ شنبه‌های IP

وبینار کمپ مجازی شنبه‌های آی پی با موضوعات مختلف مالکیت فکری اولین و آخرین شنبه هر ماه برگزار می شود.

سومین وبینار کمپ شنبه‌های IP با موضوع «مسیر ملی حفاظت از اختراعات» در تارخ ۲۸ تیرماه ۱۳۹۹ برگزار گردید. 

در این وبینار که با ارائه‌ی آقای بیژن نصیری اعظم برگزار گردید، در ابتدا به شرایط احراز اختراع، گام‌های ثبت اختراع در ایران، پر کردن اظهارنامه، اجزای اختراع پرداخته شد. 

 فایل ارائه ی وبینار ثبت اختراع ایران pdf

چهارمین وبینار از کمپ مجازی شنبه‌ها‌ی IP با موضوع «مسیر ملی حفاظت از علائم تجاری» در تارخ 4 مردادماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.
در این وبینار که با ارائه ی خانم مهندس نوبخت برگزار گردید، به اقسام مالکیت صنعتی و تاریخچه مالکیت فکری پرداخته شد و سپس مراحل ثبت اظهارنامه علامت تجاری، ثبت آگهی روزنامه رسمی تا مرحله گرفتن گواهی علامت تجاری توضیح داده شد.

فایل ارائه‌ی وبینار ثبت علامت تجاری