ناشر منبع

null کمپ مالکیت فکری
04:08

کمپ مالکیت فکری

صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری و افزایش آگاهی شرکتهای دانشبنیان علاوه بر نقش حمایتی در ثبت اختراعات داخل و خارج از کشور و دیگر اقسام مالکیت فکری دورههای فصلی مالکیت فکری را از بهار سال ۱۳۹۹ با نام «کمپ مالکیت فکری تا تجاریسازی» آغاز کرده است. اولین سری از دوره کمپ مالکیت فکری تا  تجاریسازی با تمرکز بر اختراعات در مورخ 24 لغایت 26 خرداد سال جاری با همکاری کانون پتنت ایران برگزار گردید. سه کمپ دیگر با موضوعات علامت تجاری، طرح صنعتی، نرمافزار و کپیرایت و مدیریت مالکیت فکری در فصل¬های تابستان، پاییز و زمستان در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار میگردد.

 

 فایل ارائه کمپ مالکیت فکری