ناشر منبع

null نمایشگاه شرکت های دانش بنیان در گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت نفت- 27 الی 29 بهمن 98

نمایشگاه شرکت های دانش بنیان در گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت نفت- 27 الی 29 بهمن 98