فرایند اخذ تسهیلات حمایتی عارضه یابی پایه

فرایند اخذ تسهیلات حمایتی عارضه یابی پایه

ویژه شرکت‌های دانش بنیان

گام اقدام شروع پایان توضیحات

1

مراجعه به سامانه ثبت درخواست‌صندوق (غزال)واعلام درخواست

 98/05/01

 98/10/30

آدرس سامانه غزال:ghazal.inif.ir
شرکت دانش بنیان  باید هنگام ثبت درخواست مشاور انتخابی خود را مشخص نماید.

2

بررسی‌درخواست شرکت‌توسط‌دفتر توانمندسازی صندوق

98/05/06

98/10/30

درخواست های رسیده توسط دفتر توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری بررسی و نتیجه اولیه اعلام می شود.

3

اطلاع‌رسانی‌دفتر توانمندسازی به شرکت (تایید اولیه یا رد)

 98/05/06

98/10/30

 

4

عقدقرارداد‌شرکت مشاور و شرکت دانش بنیان

 98/05/06

98/10/30

شرکت مشاور موظف است پس از ثبت نام شرکت دانش بنیان نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. در این مرحله توافق نامه (شامل عدم افشای اطلاعات، فرایند مالی، خروجی های قابل ارایه به شرکت دانش بنیان و سایر ملاحظات ) میان شرکت دانش بنیان و کارگزار صندوق منعقد می شود.
لازم به ذکر است که انتخاب و تشخیص صلاحیت همکاری با کارگزار، با شرکت دانش بنیان می باشد و صندوق صرفا لیستی از کارگزاران را که صلاحیت اولیه آنها تائید شده است را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می دهد و در مورد مفاد قرارداد شرکت دانش بنیان با کارگزار و عملکرد کارگزار هیچ مسئولیتی ندارد و صرفا برخی توصیه های مورد نظر در قرارداد را به صورت اختیاری به شرکت های دانش بنیان پیشنهاد می کند

5

انجام‌فرایند عارضه یابی

98/05/06

98/10/30

 

6

 

 

اعلام‌آمادگی‌پایان فرآیند عارضه یابی

 

 

 

98/06/06

98/10/30

 

7

اعزام منتور صندوق

98/06/12

98/10/30

در پایان فرآیند عارضه یابی ناظر اجرایی صندوق نوآوری و شکوفایی، انجام صحیح فرآیند عارضه یابی را بررسی می کند و به هر دلیلی(قصور کارگزار یا قصور شرکت دانش بنیان) انجام فرآیند مذکور را ناقص تشخیص دهد می تواند نسبت به اعلام اختتام فرآیند حمایت اقدام نماید و هیچگونه حمایتی از شرکت دانش بنیان در صورت نقص فرآیند صورت نخواهد پذیرفت.

8

پرداخت‌هزینه به شرکت دانش بنیان

98/07/01

98/12/15

ارزش ریالی عارضه یابی شرکت های دانش بنیان مبلغ 100میلیون ریال می باشد که سهم حمایتی صندوق 70 درصد مبلغ کل می باشد.کارگزار  پس از اتمام فرآیند عارضه یابی و تسویه حساب با شرکت دانش بنیان جهت دریافت سهم حمایتی

 


مستندات لازم جهت پرداخت را ارایه می نماید:
  •           قرارداد با شرکت دانش بنیان
  •           رسید واریز وجه شرکت دانش بنیان به شرکت کارگزار
  •           نامه تایید حسن انجام کار
  •           نامه درخواست حمایت عارضه یابی به معاونت توسعه صندوق (اعلام شماره شبا)